Zadzwoń i umów się na wizytę: +48 91 883 52 52, +48 607 502 665

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. 
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 
Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność
ta może powodować skutki prawne. 
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. 
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. 
Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 

Notariusz dokonuje następujących czynności: 

1) sporządza akty notarialne, obejmujące w szczególności: 
– umowy sprzedaży, 
– umowy darowizny, 
– umowy zamiany, 
– umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, 
– umowy deweloperskie, 
– umowy przedwstępne, 
– umowy działu spadku, 
– umowy zniesienia współwłasności, 
– umowy majątkowe małżeńskie, 
– umowy o podział majątku wspólnego, 
– umowy spółki, 
– protokoły ze zgromadzeń spółek, z zebrań wspólnot mieszkaniowych i inne protokoły, 
– pełnomocnictwa, 
– testamenty, 
– oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności, użytkowania, 
– oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, 
– oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 
– umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, 
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; 

2) sporządza poświadczenia: 
– własnoręczności podpisu lub odcisku palca, 
– zgodności odpisu/wyciągu z okazanym oryginałem dokumentu, 
– daty pewnej, 
– pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu; 
3) doręcza oświadczenia; 

4) spisuje protokoły; 

5) sporządza protesty weksli i czeków; 

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej; 

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Przed dokonaniem czynności notarialnej należy zasięgnąć w Kancelarii Notarialnej bezpłatnej informacji osobiście, telefonicznie lub elektronicznie w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz terminu.

Close Menu