Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Joanny Krasockiej

  +48 91 883 52 52 +48 607 502 665     notariusz@krasocka.pl

KANCELARIA

 • NOTARIUSZ

  Notariusz Joanna Krasocka uzyskała tytuł magistra prawa w 2012 roku na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto w 2009 roku została magistrem filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym oraz 2012 roku ukończyła podyplomowe studia na kierunku Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.
  Z notariatem związana jest od 2013 roku, będąc aplikantem notarialnym przez trzy lata zdobywała doświadczenie pod patronatem Notariuszy: Magdaleny Korobowicz w Warszawie,
  Jana Borskiego w Szczecinie
  i Ady Józefczyk w Chojnie.
  Egzamin notarialny zdała w 2017 roku, przez rok była zastępcą notarialnym Notariuszy w Szczecinie: Hanny Poćwiardowskiej i Karoliny Nowak.
  W 2018 roku otrzymała decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i prowadzi Kancelarię
  w Szczecinie.

 • ADRES

  Kancelaria Notarialna znajduje się na Podzamczu Szczecina przy ulicy Siennej 6/U3 (wejście od podwórza przez bramę nr 4). Lokal znajduje się na I piętrze kamienicy posadowionej bezpośrednio na Rynku Siennym (nad restauracją Bachus).Szczegółową mapkę z lokalizacją Kancelarii Notarialnej znajdą Państwo w zakładce kontakt.

 • PARKING, DOJAZD

  W pobliżu Kancelarii Notarialnej znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe i parking
  (poza ulicą Księcia Mściwoja II – brak strefy płatnego parkowania). Kancelaria Notarialna posiada dogodny dojazd liniami autobusowymi nr: 52, 62, 75, 76, A, B, C i G - przystanek ulica Wyszyńskiego oraz liniami tramwajowymi nr: 2, 3, 7, 8 i 12 - przystanek ulica Wyszyńskiego.

 • GODZINY OTWARCIA

  Kancelaria Notarialna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00, zaś we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w innych dniach i godzinach po uzgodnieniu z Notariuszem. Czynności notarialne Notariusz dokonuje w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 • INFORMACJE

  Każda czynność notarialna poprzedzona jest bezpłatną konsultacją, podczas której po dokonaniu analizy stanu prawnego i stanu faktycznego Notariusz wskazuje rozwiązania, dzięki którym klient może osiągnąć pożądane skutki prawne. Informacje dotyczące czynności udzielane są na bieżąco osobiście, telefonicznie oraz elektronicznie, również w języku niemieckim i angielskim.

 • Wi-Fi

  W Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu – Wi-Fi.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność
ta może powodować skutki prawne.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.


Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, obejmujące w szczególności:

- umowy sprzedaży,
- umowy darowizny,
- umowy zamiany,
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
- umowy deweloperskie,
- umowy przedwstępne,
- umowy działu spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy o podział majątku wspólnego,
- umowy spółki,
- protokoły ze zgromadzeń spółek, z zebrań wspólnot mieszkaniowych i inne protokoły,
- pełnomocnictwa,
- testamenty,
- oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności, użytkowania,
- oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego,
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) sporządza poświadczenia:

- własnoręczności podpisu lub odcisku palca,
- zgodności odpisu/wyciągu z okazanym oryginałem dokumentu,
- daty pewnej,
- pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu;
3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przed dokonaniem czynności notarialnej należy zasięgnąć w Kancelarii Notarialnej bezpłatnej informacji osobiście, telefonicznie lub elektronicznie w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz terminu.

DOKUMENTY

Każdy, kto bierze udział w czynności notarialnej, powinien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (to jest dowód osobisty, paszport, kartę pobytu wydaną cudzoziemcowi).

OSOBY FIZYCZNE

- imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, stan cywilny,

- w przypadku innego niż ustawowy małżeński ustrój majątkowy – dokument będący podstawą wprowadzenia rozdzielności majątkowej (wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego wyroku rozwodowego),

- w przypadku osoby reprezentowanej przez pełnomocnika – dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo.

OSOBY PRAWNE (np. spółki)

- numery KRS, NIP i REGON, adres do doręczeń,

- dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną (imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),

- uchwałę właściwego organu osoby prawnej obejmującą zgodę na dokonanie czynności notarialnej, chyba że z ustawy lub z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.


Kliknij w jedne z nagłówków, by sprawdzić jakie dokumenty są potrzebne do dokonania poszczególnych czynności:


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
ZBYCIE DZIAŁKI
ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (z księgą wieczystą)
ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
TESTAMENT
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU ALBO ODRZUCENIU SPADKU
POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
PEŁNOMOCNICTWO
PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI
UMOWA SPÓŁKI

CENNIK

Zgodnie w ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie za dokonane czynności notarialne Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość taksy notarialnej regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

W celu ustalenia wysokości taksy notarialnej za daną czynność notarialną zapraszam do kontaktu z Kancelarią Notarialną (91 883 52 52, notariusz@krasocka.pl).

Ponadto w zależności od dokonywanej czynności notarialnej Notariusz pobiera:

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;

- podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn;

- opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

LINKI

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Notariusz Joanna Krasocka prowadząca kancelarię notarialną w Szczecinie, adres: ulica Sienna 6/U3, 70-542 Szczecin, nr tel.: 91 883 52 52, adres e-mail: notariusz@krasocka.pl;

- działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g), f) oraz j) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO);

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych podejmowanych na Pani/Pana życzenie jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku);

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne (np. sądy i organy skarbowe) w zakresie realizacji obowiązków prawnych; - Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat

od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane; - przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie;

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych;

- do czasu dokonania czynności, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;

- w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KONTAKT

Dane Kancelarii:

Kancelaria Notarialna Joanna Krasocka
ul. Sienna 6/U3, 70-542 Szczecin
e-mail: notariusz@krasocka.pl
nr tel.: +48 91 883 52 52
nr tel. kom.: +48 607 502 665
NIP: 851 282 16 61
REGON: 381539910

Godziny urzędowania:

pon., śr., pt. w godz.: 8:00 – 16:00
wt. i czw. w godz.: 9:00 – 17:00
oraz w innych dniach i godzinach po uzgodnieniu z Notariuszem.

Konta bankowe:

Konto własne Kancelarii w PLN:
Rachunek bankowy numer: 85 1090 1492 0000 0001 4147 1009
Konto własne Kancelarii w EUR:
Rachunek bankowy numer: 12 1090 1492 0000 0001 4147 1159
Konto depozytowe Notariusza w PLN:
Rachunek bankowy numer: 43 1090 1492 0000 0001 4147 1668